Koku ciršanai mežā ir nepieciešams apliecinājums. Lai varētu uzsākt koku ciršanu mežā, nepieciešams saņemt Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) izsniegtu apliecinājumu koku ciršanai.

Apliecinājums koku ciršanai nav nepieciešams tādos gadījumos, kad jācērt koki, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 cm, vai koku ciršanai kopšanas cirtē jaunaudzēs līdz 20 gadu vecumam (baltalkšņa audzēs līdz 10 gadu vecumam), vai robežstigu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī sauso un vēja gāzto koku ciršanai, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu.

Par plānotajām darbībām mežā, kad nav nepieciešams apliecinājums koku ciršanai, meža īpašnieka pienākums ir informēt VMD par veicamajiem darbiem! Informēšanas forma normatīvajos aktos nav noteikta.

Pārējos gadījumos noteikti jāiesniedz iesniegums VMD un jāsaņem apliecinājums koku ciršanai. Ieteicamā iesnieguma forma apliecinājuma saņemšanai koku ciršanai pieejama:

Iesniegums: LEJUPLĀDĒT

Iesniegumā jānorāda sekojoša informācija – dati par iesnieguma iesniedzēju, īpašuma vai tiesiskā valdījuma nosaukums un zemes vienības kadastra apzīmējums, cirtes veids, cirtes izpildes veids, cirsmas numurs, kvartāla numurs, nogabala numurs, izcērtamā platība, plānotās izcērtamās koksnes apjoms, norāde par to, vai mežaudzes šķērslaukums tiks vai netiks samazināts zem kritiskā šķērslaukuma, ja plānota galvenā cirte izlases veidā; vai norāde par bojājuma cēloni, ja plānota sanitārā cirte, vai jāpievieno skice, ja plānota kailcirte.

Iesniedzējs var norādīt, kā viņš vēlas saņemt savu apliecinājumu koku ciršanai – vai mežniecībā, vai elektroniska dokumenta formā uz iesnieguma iesniedzēja norādīto e-pasta adresi, vai elektroniska paziņojuma veidā Meža valsts reģistrā, ievērojot noslēgto vienošanos par datu apmaiņu elektroniskā veidā, vai Valsts meža dienesta tīmekļa vietnē.

Iesniedzējs var norādīt kā viņš vēlas saņemt savu apliecinājumu koku ciršanai – vai mežniecībā, vai elektroniska dokumenta formā uz iesnieguma iesniedzēja norādīto e-pasta adresi, vai elektroniska paziņojuma veidā Meža valsts reģistrā, ievērojot noslēgto vienošanos par datu apmaiņu elektroniskā veidā, vai Valsts meža dienesta tīmekļa vietnē.

Apliecinājums ir Valsts meža dienesta izsniegts dokuments, kas apliecina konkrētās plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par darbības atļauju. Apliecinājumu izsniedz mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas Valsts meža dienestā.

Koku ciršanas apliecinājuma izmantošanas laiks ir trīs kalendārie gadi no tā izsniegšanas gada. Kokus cērtot sanitārajā cirtē, apliecinājuma derīguma termiņš ir divi kalendārie gadi, bet, Valsts meža dienests ir tiesīgs noteikt īsāku apliecinājuma derīguma termiņu, izvērtējot konkrētās mežaudzes sanitāro stāvokli.

Pirms izsniegt apliecinājumu koku ciršanai, VMD darbinieki izlases veidā dabā pārbauda, vai iesniegumā minētā plānotā darbība atbilst normatīvo aktu prasībām un stāvoklim dabā.

Lai saņemtu individuālu konsultāciju cirsmas un dokumentu sagatavošanā, lūdzam sazināties ar mūsu speciālistiem.

Ministru kabineta 935. noteikumi par koku ciršanu pieejami šeit 

Par veikto saimniecisko darbību jāinformē Valsts meža dienests līdz nākamā kalendārā gada 1. februārim.

Ciršanas atļauja