1. Konsultācijas par meža apsaimniekošanu, ES un valsts atbalstu mežsaimniecībā un dabas aizsardzībā, t.sk. Natura 2000 meža īpašniekiem. Meža īpašuma apsekošana un padomi dabā. Vai Tu jau savu naudu saņēmi par aprobežojumiem Īpaši aizsargajamās dabas teritorijās un mikroliegumos?
  2. Sniedzam konsultācijas gadījumos, kad apbūves detālplānojuma teritorijā atrodas mežs, augoši koki vai citas dabas vērtības.
  3. Meža zemes lietojuma veida maiņas (transformācija jeb atmežošana) gadījumā palīdzēsim sagatavot nepieciešamos dokumentus un veiksim meža zemes transformācijas procedūru.
  4. Sniedzam konsultācijas par Forest Stewardship Council® (FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFCTM ) un Sustainable Biomass Program (SBP) standartu prasībām. Sagatavojam dokumentāciju meža apsaimniekošanas sertifikācijas, piegādes ķēdes un biomasas sertifikācijas jomā.
  5. Piedāvājam sertificētu ekspertu pakalpojumus īpaši aizsargājamo biotopu un sugu jomā.

UZ SĀKUMA LAPU

Konsultācijas par meža apsaimniekošanu