Cirsmu stigošana un koku dastošana
Stigošana, saskaņā ar likumdošanu,  ir nepieciešama, ja mežu cērt galvenajā vai rekonstruktīvajā  cirtē.
Cirsmas robežai ir jābūt skaidri redzamām un iezīmētām dabā ar krāsu, lenti vai vizūru.
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par to, lai atzīmes dabā būtu atrodamas arī pēc cirtes izpildes un cirsmu robežas atbilstu Valsts meža dienestā iesniegtajai skicei..

Koku dastošana ir nepieciešama, lai noteiktu precīzu koksnes apjomu cirsmā. Dastošanā tiek uzmērīti visi cirsmā esošie koki. Pateicoties šiem mērījumiem ir iespējams noteikt sortimentu iznākumu, kā arī cirsmas vērtību, kas savukārt pirkšanas-pārdošanas procesu padara skaidrāku un caurspīdīgāku.

Mūsu speciālisti nodrošinās augstākminēto darbību kvalitatīvu izpildi..