Sniegsim konsultācijas par šādiem jautājumiem:

  -Kompensācijas saņemšana par saimnieciskās darbības ierobežojumiem NATURA 2000 teritorijās un mikroliegumos.

Palīdzam meža īpašniekiem noformēt dokumentus un saņemt atlīdzību par ierobežojumiem, kas aizliedz veikt 
dažādu saimniecisko darbību: kailcirti, galveno cirti, kopšanas cirti. 
Nosakām vai Jūsu īpašumam pienākas  atbalsta maksājums. Atsūtiet Jūsu īpašuma zemes gabala kadastra numuru, kurā atrodas mežs.

Mēs ar jums sazināsimies 

 Galvenās cirtes noteikšana pēc vidējā caurmēra

 Gadījumos, kad koki ir labi auguši un sasnieguši normatīvajos aktos noteikto vidējo caurmēru jeb koka resnumu, tos ir iespējams nocirst ātrāk, negaidot likumā noteikto ciršanas vecumu. Sniedzam palīdzību šādu cirsmu atrašanā un ierīkošanā..

Meža zemes transformācija jeb atmežošana

Palīdzēsim sagatavot nepieciešamos dokumentus, veiksim meža zemes transformācijas procedūru.

 

Teritorijas detālplānojuma izstrāde

Sniedzam konsultācijas par paredzamajiem riskiem gadījumos, kad detālplānojuma teritorijā atrodas mežs, augoši koki vai citas dabas vērtības.

 

Meža un īpašuma vērtēšana

Veicot īpašuma pirkšanu vai pārdošanu vēlams zināt īpašuma vērtību. Palīdzam noteikt izcērtamās koksnes daudzumu un vērtību pēc tirgus cenām.Tuvākajos gados sagaidāmās koksnes ražas daudzumu, kā arī sniedzam ziņas par pastāvošajiem liegumiem un aprobežojumiem dotajā īpašumā.

Palīdzēsim sastādīt pirkšanas pārdošanas līgumus, vajadzības gadījumā varam pārstāvēt Jūsu intereses pie darījuma kārtošanas.